วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สูตร Microsoft Office Excel

การอ้างอิง เซลในสูตร
1.การอ้างอิงเซล์เเบบสัมพันธ์ เป็นการอ้างอิงชื่อเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่มีอยู่สูตรบรรจุอยู่ เช่น
ในเซลล์ A2 มีค่าอยู่ 5 ในเซลล์ B2 มีค่าอยู่ 10 เเล้วเราจาหาค่าทั้ง สอง เซลล์ ให้ มา
อยู่ ที่ C2 ก็ จะต้องใส่ สูตร =A2+B3

2.การอ้างอิงเซลล์เเบบสัมบูรณ์ เป็นการกำหนดไม่ให้มีการเปลียนเเปลงการอ้างอิงเซลล์
เมื่อทำการคัดลอกสูตรด้วยการใช้เครื่องหมาย $ ไว้หน้าชื่อเเถวเเละคอลัมน์หรือชื่อเซลล์
เช่น ในเซลล์ A2 มีค่าอยู่ 5 A3 มีค่าอยู่4 ในเซลล์ B2 มีค่าอยู่ 10 เราต้องการ
ให้ ค่าที่อยู่ใน B2 รวมกับค่าที่ อยู่ ใน A2เเละA3 โดยจะใช้สูตร =A2*$B$2
เมื่อคัดลอกสูตร Excel จะล็อกค่าในเซลล์ B2 เอ้าไว้ตลอด

การใช้ฟังก์ชั่น
SumหรือAutoSum เป็นฟังก์ชั่นสำหรับหาผลรวมของข้อมูลในเซลล์
รูปเเบบคำสั่ง =SUM(number1;number2;..)


Average เป็นฟังก์ชั่นสำหรับหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในเขตข้อมูลที่กำหนด
รูปเเบบคำสั่ง =Average(number1;number2;..)

MAXIMUM เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้เเสดงค่ามากที่สุดในช่วงข้อมูลที่่เลืื่อก
รูปแบบคำสั่ง =MAX(number1;number2;..)

MINIMUM เป็็นฟังก์ชั่นที่ใช้เเสดงค่าน้อยที่สุดในช่วงข้อมูลที่เลือก
รูปแบบคำสั่ง =MIN(number1;number2;..)

COUNT เป็นฟังก์ชั่นสำหรับนับจำนวนเซลล์ที่ระบุว่ามีข้อมูลอยู่กี่เซลล์
รูปเเบบคำสั่ง =COUNT(number1;number2;..)

ROUND เป็นฟังก์ชั่นสำหรับปัดเศษตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนหลักที่ระบุ
รูปแบบคำสั่ง =ROUND(number;จำนวนหลัก)

INT เป็นฟังก์ชั่นสำหรับปัดเศษตัวเลขลงให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
รูปเเบบคำสั่ง =INT(number)

IF เป็นฟังก์ชั่นสำหรับทดสอบเงื่อนไขของค่าเเละสูตรถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ปฎิบัติ
อย่างไรเเละถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ปฎิบัติอย่างไร
รูปแบบคำสั่ง =IF(เงื่อนไข;เเสดงผลลัพธ์ที่1 เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง;เเสดงผลลัพธ์ที่2เมื่อเงื่อนไขไม่เป็นจริง)

ไม่มีความคิดเห็น: